Så arbetar vi

På Bårslövs skola strävar all personal mot att stärka elevernas tro på sig själv, vilja att göra sitt bästa och få chans att bli sitt bästa jag. Vi arbetar för att varje elev får de förutsättningar de behöver för att lyckas. När man är trygg och trivs blir det lättare att lyckas!

Trygghet och trivsel hos oss

Värdegrundsarbetet i klasserna utgår från Olweusmodellen. Där arbetar vi tillsammans för att se till att trygghet och trivsel står i fokus på Bårslövs skola. Ibland ser vi på film eller läser en text som vi sedan diskuterar utifrån. Andra gånger har vi samarbetsövningar, rollspel eller dramatiseringar som utgångspunkt för diskussionerna. Vi arbetar konsekvent med dessa frågor och elevernas medverkan och inflytande är mycket viktigt.

Hela barnet – hela dagen

På Bårslövs skola arbetar vi för ett nära samarbete mellan skola och fritidshem. Många klasser har fritidspersonal knutna till sig och tillsammans får pedagogerna möjlighet att planera och skapa ett meningsfullt lärande utifrån elevernas förutsättningar under hela skoldagen. Gemensamt skapar vi lärande och likvärdighet för eleverna under hela dagen. Tillsammans arbetar vi för att bygga nära relationer med varje elev och anser att grunden för god inlärning skapas när barn får känna sig trygga, glada och sedda under hela sin skoldag.

Rastverksamhet

Fritidspersonalen träffar inte bara eleverna som går på fritids. Varje förmiddagsrast bjuds alla elever in till fartfyllda, utmanande och roliga lekar och tävlingar på skolans fina multiarena och skolgård. Här skapas ett naturligt möte för eleverna över klassgränserna och de tränar såväl kropp som samarbetsförmåga och fantasi. Aktiviteterna är noga planerade utifrån gruppdynamik samt de behov och intressen eleverna har.

Rastboden är vårt välfyllda förråd av leksaker och redskap. Den är bemannad av fritidspersonal både på förmiddagsrasten och lunchrasten. Rastboden drivs tillsammans med eleverna och ansvaret att hjälpa till vid utlåning av leksaker går runt mellan klasserna. Med ett fungerande utlåningssystem lär sig barnen vikten av att lämna tillbaka det de lånat. Här finns möjlighet att låna allt från bollar och hopprep till redskap för att bygga hinderbana. Den stora gräsplanen framför rastboden är det perfekta stället för eleverna att leka eller dansa loss till Dj`ns musikmix.

Utöver planerade rastaktiviteter och rastboden finns det många andra aktiviteter, ex. fia med knuff, kingbanor, motorikbanor, gungor, klätterställningar, sandlådor, bandybana, multiarena samt två gräsplaner med mål. Under rasterna har vi ett väl fungerande rastvaktschema så att det alltid finns många rastvakter ute på skolgården för elevernas trygghet och trivsel.

IKT och lärande

På Bårslövs skola arbetar vi för att ge eleverna den bästa utbildningen. Genom att arbeta med digitala verktyg som en del i undervisningen skapas de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling. I arbetet med digitala lärmiljöer som utvecklar, utmanar och motiverar skapas ett engagemang för skolarbetet hos eleverna.

Helsingborgs stads skolor använder sig av Helsingborgs skolportal. Det är en portal där det finns flera olika digitala verktyg. Ett av verktygen är Unikum. Det är ett webbaserat informationssystem för bedömning, dokumentation och kommunikation mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. Andra digitala verktyg i portalen är Inläsningstjänst, Studi, Sli och Creaza. Vi på Bårslövs skola använder även Google Suite som är ett pedagogiskt verktyg för att lära ut, kommunicera och undervisa med. Här har eleverna egna konton som de loggar in med för att arbeta med Googles verktyg som Drive, Dokument och Classroom.

För att få en kontinuitet samt möjlighet att anpassa i lärsituationen för eleven så behövs tillgång till sitt eget lärverktyg. Bårslövs skolas elever har stor tillgång till digitala verktyg. F-3 och fritidshemmet arbetar med Ipads. I årskurs 4-6 arbetar eleverna med Chromebooks och Ipads. Alla klassrum är utrustade med projektorer.Kreativa Ipads som är utrustade med appar för filmskapande, greenscreen, programmering och musik finns också tillgängliga för klasser och fritids.

Vi arbetar för att alla elever och pedagoger ska använda digitala verktyg som stöd i det dagliga arbetet. Exempelvis har alla elever möjlighet att få böcker och texter upplästa i olika programvaror. Här anpassar vi lärsituationen för att gynna måluppfyllelsen, öka den språkliga medvetenheten och skapa bästa lärandet för eleven. Det rustar även eleverna för framtida studier, yrkesliv och samhällsdeltagande. Vi strävar efter att använda IKT som en framgångsfaktor för ökad måluppfyllelse i lärandet och i det sociala samspelet.