Så arbetar vi

I Helsingborgs stads skolor arbetar vi tillsammans för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.

På dessa sidor kan du läsa om hur vi på Bårslövs skola arbetar med Helsingborgs stads skolors löften i vår dagliga verksamhet.

Undervisningen

Vi är noga med att organisera och gruppera undervisningen utifrån elevernas behov. På så sätt möter de den bästa pedagogen inom varje ämnesområde. Detta utvecklar eleverna på bästa sätt samtidigt som de lär sig att samarbeta med många olika människor.

Den matematiska resan

Den matematiska resan börjar på allvar i årskurs 1. Till en början med fokus mer på praktik framför teori. Med hjälp av material från naturen övar vi taluppfattning och barnen övar på att skriva siffror i ett räknehäfte. Med hjälp av olika praktiska övningar ges eleverna redskap till att förstå vad (och hur mycket) som gömmer sig bakom olika sifferkombinationer.

Vi arbetar med samtal om matematik i många skiftande sammanhang både planerat och i vardagen när tillfälle har ges. Eleverna arbetar med olika arbetssätt och läromedel som är anpassade efter deras behov. Nya moment utvärderas på individnivå och leder eleven till antingen repetition eller fördjupning av momentet.

Språket i fokus

Arbetet med språket följer med som en röd tråd från förskoleklass och upp igenom alla skolåren. I förskoleklass tränar vi barnens språkliga medvetenhet med hjälp av en språkstege med fem stegpinnar: Rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Man börjar med rim och meningar på de första stegpinnarna och klättrar vidare tills man når ända upp till ljud, språkets minsta beståndsdel. I skolan får eleverna träna olika typer av skrivning och samtala kring det man skrivit. I Mediateket lånar vi böcker som är anpassade till elevernas olika läsbehov och samtalar om dessa när vi läst dem.

Flera grupper läser varje morgon. Eleverna läser då tyst för sig själva eller högt för varandra. Pedagog finns med i de grupper som behöver stöd. Högläsning för hela gruppen med efterföljande diskussion om innehåll och vad man kan läsa mellan raderna är vanliga inslag. Vi arbetar även med film eller bildspel som stöd och inspiration. Genom olika sorters skrivuppgifter och rättstavningsövningar, samt regelbunden uppdatering av elevernas egna planeringsböcker tränar eleverna skrivprocessen dagligen.

Elevens utveckling

På Bårslövs skola är eleverna med och planerar sin egen tid. Sätter upp mål, delmål och planer för arbetet. Vårt mål är att eleverna ska vara medvetna om sitt eget lärande, inte bara vad vi lär oss utan även varför.

Vi använder flera metoder för att följa våra elevers utveckling i skolan. Alla elever har till exempel en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i ämnen som de har läst.

Tydliga mål

Som barn och elev är det viktigt att hitta en trygghet i sig själv. Det arbetar vi medvetet med. Hos oss blir elever och föräldrar medvetna om barnets lärande. Vi vet vad vi gör och varför vi gör det. Tillsammans med dig och ditt barn sätter vi upp tydliga mål för ditt barns lärande. Därför kommer ditt barn att kunna berätta inte bara vad det gör i skolan – utan också varför. Vi gör helt enkelt ditt barn medvetet om sin egen kunskapsinhämtning.

Alla har en utvecklingsplan

Våra elever planerar tillsammans med pedagogerna hur de ska arbeta för att nå sina mål. Här är du som förälder delaktig och kan hela tiden följa ditt barns utveckling i skolan. Varje barn har en individuell utvecklingsplan i vårt digitala verktyg Unikum. I utvecklingsplanen ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

I Unikum skriver pedagogen omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena i Unikum och när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Elevinflytande

På Bårslövs skola har du som elev stora möjligheter att påverka din skoldag. Genom att vara aktiv i skolans olika råd kan du påverka allt från miljö och mat till hur undervisningen är utformad för att du ska lära dig på bästa sätt.

I klassen har vi täta klassråd. Här diskuterar vi sådant som påverkar trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vi hittar lösningar och förbättringar. En del saker gäller kanske hela skolan och alla våra elever. Är det så tar klassrepresentanten med frågan till elevrådet.

Elevrådet – för hela skolan

Elevrådet sammanträder en gång i månaden och diskuterar övergripande frågor som har med skolan som helhet att göra. En del av frågorna kommer från klassråden och andra tas upp direkt i elevrådet. I elevrådet ingår också matrådet med representant från vår skolrestaurang. I matrådet har du stora möjligheter till inflytande. Vi skriver alltid protokoll och klassrepresentanterna är länken som ser till att alla kan bli delaktiga.

Städat och hållbart med miljörådet

Miljörådet träffas ett par gånger varje termin. Vi arbetar med Grön Flagg och har satt upp mål för arbetet med hållbar utveckling och hur vår konsumtion påverkar miljön. Miljörådet arbetar också med hur vi kan hålla vår egen miljö snygg, städad och trivsam.

Påverka trygghet i skolan

I klasserna har vi täta Olweusråd. Där arbetar vi tillsammans för att se till att trygghet och trivsel är i fokus på Bårslövs skola. Ibland ser vi på film eller läser en text som vi sedan diskuterar utifrån. Andra gånger har vi samarbetsövningar, rollspel eller dramatiseringar som utgångspunkt för diskussionerna. Vi arbetar konsekvent med dessa frågor och här är din medverkan och ditt inflytande mycket viktigt.

Du som förälder

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv. Vi ser dig som en resurs och värdesätter samarbetet med dig.

Föräldrarna i Bårslövs skola engageras genom en öppen verksamhet där alla är välkomna att delta i vardagen vare sig det gäller aktiviteter som öppet hus, temadagar, klassrums- eller matsalsbesök. Som förälder har du även möjlighet att påverka genom kommunikation och dialog med oss på skolan.

Regelbunden återkoppling

Utvecklingssamtal om elevens utveckling sker minst en gång per termin. Under utvecklingssamtalet sätts nya övergripande mål upp för den enskilde eleven. Via Unikum kan du få information och följa ditt barns utveckling mot kunskapsmålen.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.