Elevens utveckling

På Bårslövs skola är eleverna med och planerar sin egen tid. Sätter upp mål, delmål och planer för arbetet. Vårt mål är att eleverna ska vara medvetna om sitt eget lärande, inte bara vad vi lär oss utan även varför.

Vi använder flera metoder för att följa våra elevers utveckling i skolan. Alla elever har till exempel en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i ämnen som de har läst.

Tydliga mål

Som barn och elev är det viktigt att hitta en trygghet i sig själv. Det arbetar vi medvetet med. Hos oss blir elever och föräldrar medvetna om barnets lärande. Vi vet vad vi gör och varför vi gör det. Tillsammans med dig och ditt barn sätter vi upp tydliga mål för ditt barns lärande. Därför kommer ditt barn att kunna berätta inte bara vad det gör i skolan – utan också varför. Vi gör helt enkelt ditt barn medvetet om sin egen kunskapsinhämtning.

Alla har en utvecklingsplan

Våra elever planerar tillsammans med pedagogerna hur de ska arbeta för att nå sina mål. Här är du som förälder delaktig och kan hela tiden följa ditt barns utveckling i skolan. Varje barn har en individuell utvecklingsplan i vårt digitala verktyg Unikum. I utvecklingsplanen ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

I Unikum skriver pedagogen omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena i Unikum och när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.