Trygghet och trivsel

På Bårslövs skola vill vi att alla elever ska uppleva en trygg och positiv miljö. För att uppnå detta har vi bland annat gemensamma regler som vi alla följer och årliga temadagar som ska bidra till ”vi-känsla” hos elever och personal på skolan.

Varje höst- och vårtermin genomförs en trivselenkät i förskoleklass, samt årskurs 1-3. Den följs vid behov upp av samtal med barn och förälder. Vi arbetar även med rastvaktsystem, olika typer av relationssamtal, klassråd, hemlig kompis samt ser till att de olika stödpersonerna i skolan träffas en gång i månaden för genomgång av hur arbetet med trygghet och trivsel fortlöper.

Program mot mobbning

Liksom alla kommunala grundskolor arbetar vi med ett särskilt program för att bekämpa mobbning. Det heter Olweus och går ut på att göra om skolmiljön så att möjligheterna till mobbning minskar. Personalen på skolan ansvarar för att driva programmet. Även föräldrar och elever är delaktiga.

På höstterminen genomförs Olweusenkäten i årskurs 3–6. Resultatet redovisas på föräldramöten. Eventuella åtgärder följer Olweusmodellen. Vi har även Olweusråd varannan vecka i alla klasser. Här diskuteras kränkande beteende och mobbning, språkbruk och hur vi kan lösa konflikter tillsammans.