Undervisningen

Vi är noga med att organisera och gruppera undervisningen utifrån elevernas behov. På så sätt möter de den bästa pedagogen inom varje ämnesområde. Detta utvecklar eleverna på bästa sätt samtidigt som de lär sig att samarbeta med många olika människor.

Den matematiska resan

Den matematiska resan börjar på allvar i årskurs 1. Till en början med fokus mer på praktik framför teori. Med hjälp av material från naturen övar vi taluppfattning och barnen övar på att skriva siffror i ett räknehäfte. Med hjälp av olika praktiska övningar ges eleverna redskap till att förstå vad (och hur mycket) som gömmer sig bakom olika sifferkombinationer.

Vi arbetar med samtal om matematik i många skiftande sammanhang både planerat och i vardagen när tillfälle har ges. Eleverna arbetar med olika arbetssätt och läromedel som är anpassade efter deras behov. Nya moment utvärderas på individnivå och leder eleven till antingen repetition eller fördjupning av momentet.

Språket i fokus

Arbetet med språket följer med som en röd tråd från förskoleklass och upp igenom alla skolåren. I förskoleklass tränar vi barnens språkliga medvetenhet med hjälp av en språkstege med fem stegpinnar: Rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Man börjar med rim och meningar på de första stegpinnarna och klättrar vidare tills man når ända upp till ljud, språkets minsta beståndsdel. I skolan får eleverna träna olika typer av skrivning och samtala kring det man skrivit. I Mediateket lånar vi böcker som är anpassade till elevernas olika läsbehov och samtalar om dessa när vi läst dem.

Flera grupper läser varje morgon. Eleverna läser då tyst för sig själva eller högt för varandra. Pedagog finns med i de grupper som behöver stöd. Högläsning för hela gruppen med efterföljande diskussion om innehåll och vad man kan läsa mellan raderna är vanliga inslag. Vi arbetar även med film eller bildspel som stöd och inspiration. Genom olika sorters skrivuppgifter och rättstavningsövningar, samt regelbunden uppdatering av elevernas egna planeringsböcker tränar eleverna skrivprocessen dagligen.